ประวัติส่วนตัว

ครูไพโรจน์
ชื่อ - นามสกุล : นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
วันเกิด : 19 กรกฎาคม พ.ศ.25XX

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน)
มัธยมศึกษา : โรงเรียนหนองไผ่
ปริญญาตรี : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)